ماه: تیر ۱۳۹۷

برگزاری چهارمین همایش Coder Conf

کدرکانف هر سال در آخرین پنجشنبه مرداد با بورد‌های مختلفی برگزار می‌گردد،امسال نیز کدرکانف در همین تاریخ با حضو...

سعید فرد ۲۱ تیر ۱۳۹۷